Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Danh sách dự kiến sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí năm học 2016 - 2017 Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 377
Danh sách sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí năm học 2015 - 2016 Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 808
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂ Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 50
QUYẾT ĐỊNH 204/QĐ-TTg NGÀY 01/02/2016 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016 Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 54
NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP NGÀY 02/10/2015 QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021 Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 44
Danh sách SV được giải quyết chế độ miễn, giảm học phí năm học 2013-2014 (bổ sung) Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên 1173

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên
Điện thoại: 0781.2211384