THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Mail
1 ThS. Trịnh Hoàng Sơn Trưởng BM 0983.720.540 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ThS. Quách Thị Hải Yến Phó BM 0919.727.903 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 NCS. Đặng Trung Thắng   0918.124.276 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 NCS. Nguyễn Thị Phương   01247.005.577 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 NCS. Hồ Ngọc Thảo Trang   0917.040.004 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ThS. Lê Hồng Nga   0917.670.673 lhngablu@gmail.com
7 CH. Lê Huỳnh Như   0913.648.489 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.