THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KINH TẾ CƠ SỞ VÀ LUẬT

 

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Mail
1 ThS. Nguyễn Lê Lý Phó BM 0988.138.099 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2 ThS. Trần Nhật Bằng   0918.827.863 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ThS. Trương Thị Bé   0914.874.004 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ThS. Lê Thị Thêm   0947.746.002 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ThS. La Thùy Diễm   0966.212.665 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 CH. Dương Thế Lân   0911.004.005 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 CH. Mai Hòa An   0932. 862.119 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.