Khoa Sư phạm

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

STT

Hvà tên

Nam

N

Ngày kết

Np Đng

Nơi vào

Đng

Đã có th

Đng

ĐV

Db

Ghi

chú

1

Trần Đình Bính

19/8/1958

 

03/2/1986

BTVHCN 1

x

 

BT CB

2

Nguyễn T. Ánh Đào

 

14/6/1976

26/10/1999

Trường CĐSP

x

 

Chi UV

3

Ngô Trúc Phương

 

24/7/1980

02/9/2009

Trường ĐHBL

x

 

Chi UV

4

Hoàng Tiến Chính

5/9/1959

 

06/11/1999

Trường THSP

x

 

 

5

Huỳnh Hồng Hoa

 

22/5/1975

07/7/2001

Trường CĐSP

x

 

 

6

Nguyễn ThịSang

 

8/10/1974

11/5/2005

Trường CĐSP

x

 

 

7

TạThịKim Oanh

 

26/9/1975

03/4/2005

Trường CĐSP

x

 

 

8

Trần ThịTâm

 

1965

24/4/2001

Trường THSP

x

 

 

9

Phạm Tiến Công

09/12/1971

 

28/4/2001

Trường THSP

x

 

 

10

Lê Kiều Nương

 

10/1/1986

13/6/2009

Trường ĐHCT

x

 

 

11

Phạm Xuân Lâm

23/10/1962

 

05/3/2002

Trường CĐSP

x

 

 

12

Lê Kim Tưởng

 

15/2/1968

30/12/2003

Trường CĐSP

x

 

 

13

Nguyên Thiện Thuật

02/9/1959

 

01/01/2000

Trường THSP

x

 

 

14

Phạm T. Kim Thoa

 

16/2/1977

03/6/2008

Trường ĐHBL

x

 

 

15

Nguyễn Phước Hoàng

28/8/1975

 

03/10/2013

Trường ĐHBL

x

 

 

16

Hứa Bích Thủy

 

12/1/1968

03/10/2013

Trường ĐHBL

x

 

 

17

Nguyễn Văn Út

05/10/1984

 

03/10/2013

Trường ĐHBL

x

 

 

18

Phạm Trần Thùy Linh

 

13/1/1984

03/10/2013

Trường ĐHBL

x

 

 

19

Võ Văn Thanh

30/11/1963

 

10/2/1014

Trường ĐHBL

 

x

 

20

Huỳnh Xuân Phát

30/12/1961

 

13/1/1993

TTGDTX

x

 

 

21

Vũ Quang vệ

22/12/1955

 

01/1977

Trường CĐSP

x

 

 

22

Nguyễn T.Thanh Ba

 

7/5/1962

03/12/1988

BTVH Cán Bộ

x

 

 

23

Trần Văn Xuân

03/9/1960

 

03/10/1996

Trường CĐSP

x

 

 

24

Lưu ThịQuế

 

02/5/1964

17/7/2009

Trường ĐHBL

x

 

 

25

Diệp T. Hồng Phước

 

27/10/1982

05/08/2012

Trường ĐHBL

x

 

 

26

Nguyễn Kim Nhân

 

05/6/1986

03/6/2013

Trường ĐHBL

x

 

 

27

Trương Thu Trang

 

01/01/1981

16/09/2014

Trường ĐHBL

 

x

 

28

Trần Văn Bé

1981

 

02/6/2015

Trường ĐHBL

 

x