CÁC BIỂU MẪU CÔNG TÁC ĐẢNG                                                                                        

- Mẫu kế hoạch cá nhân

Các biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 15/11/2015

- Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

- Hồ sơ bổ sung Đảng viên

 

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3.821107 (phòng Đào tạo), 0781.3.822653 (phòng Hành chính) Email: mail@blu.edu.vn