TRƯỞNG BỘ MÔN PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Thanh Thư

ĐT: 0919464580

Email: nguyenthanhthuvet@gmail.com

 

ThS. Trần Thiện Thanh Toàn

ĐT: 0985282151

Email: ttttoan23@yahoo.com

 

                                Danh sách Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi - Thú y