TRƯỞNG BỘ MÔN PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS.NCS Lê Văn Mười

ĐT: 01215836350

Email: lvmuoitv08@gmail.com

 

ThS.NCS Nguyễn Văn Tuấn

ĐT: 0918270405

Email: nvtuan@blu.edu.vn

 

                         Danh sách Giảng viên Bộ môn KHCT & PTNT