TRƯỞNG BỘ MÔN PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Thị Bé

ĐT: 0975255244

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS.NCS Lê Hoàng Vũ

ĐT: 0907005004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                         

                          Danh sách Giảng viên Bộ môn Thủy sản