QUY ĐINH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG PHÒNG CTCT - QLSV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên
Điện thoại: 0781.2211384