CÁN BỘ PHÒNG CTCT - QLSV

NGUYỄN TIẾN THÀNH

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

TIÊU QUỲNH MAI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                   CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG CTCT - QLSV

 

  HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL - SĐT
NGUYỄN TIẾN THÀNH TRƯỞNG PHÒNG

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0917 212528

TIÊU QUỲNH MAI P.TRƯỞNG PHÒNG

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0939 001019

NGUYỄN THỊ HOA CHUYÊN VIÊN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0942 276668

LƯU THỊ ÁNH HỒNG CHUYÊN VIÊN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0917 119097

HUỲNH HỮU NGHĨA CHUYÊN VIÊN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0946 400360

NGUYỄN NGỌC MẪN CHUYÊN VIÊN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 01673 111112

        0919 223447