Danh sách Đảng viên

Danh sách Đảng viên trong Bộ môn GDTC-QP

Stt

Họ và tên

Năm vào Đảng

Trình độ CM

Số điện thoại

Email

1

Trần Thanh Dũng

1998

Cử nhân

0913616220

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Huỳnh Liêu Quảng

2008

Cử nhân

0909005059

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Ngũ Hữu Khái

2013

Thạc sỹ

0907404383

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Vinh Quang

2016

Thạc sỹ

0916909737

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.