Văn Bản về Đảm bảo chất lượng giáo dục

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp cở sở giáo dục (cấp trường)

Bộ tiêu chuẩn mới gồm 25 tiêu chuẩn, 11 tiêu chí. Ban hành kèm Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017


Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp cở sở giáo dục (Công văn 768 ngày 20/4/2018)


Hướng dẫn tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục (Công văn 766 ngày 20/4/2018)


Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục đại học (Công văn 767 ngày 20/4/2018)


Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo (Công văn 769 ngày 20/4/2018) hay còn gọi là "mốc chuẩn" để các khoa tự đánh giá, cải tiến chất lượng.


Tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo (Ban hành theo TT04/2016 ngày 14/3/2016)


Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (Công văn 1074 ngày 28/6/2016)


Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo (Công văn 1075 ngày 28/6/2016)


Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo (Công văn 1076 ngày 28/6/2016)


Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Chiến lược phát triển trường Đại học Bạc Liêu giai đoạn 2011-2020


Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo


 

 

 

 
 
 
 
 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn