Văn Bản về Đảm bảo chất lượng giáo dục

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường Đại học (Bộ tiêu chuẩn mới ban hành kèm Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017)


Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Đại học (06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014)


Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học (462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013)


Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học (527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013)


Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (1480KTKDCLGD_KDDH ngày 29/8/2014)


Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (62/2012/TT-BGDĐT)


Tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo (Ban hành theo TT04/2016 ngày 14/3/2016)


Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo


Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo


Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo


Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Chiến lược phát triển trường Đại học Bạc Liêu giai đoạn 2011-2020


Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân


Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo


 

 

 

 
 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn