Giới thiệu Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Thành lập

          Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số: 331/QĐ-ĐHBL ngày 2/11/2010 của Hiệu trưởng Trường  Đại học Bạc Liêu.

          - Tên tiếng Việt: TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (ĐBCLGD)

          - Tên tiếng Anh: EDUCATION QUALITY ASSURANCE DIVISION.

2. Chức năng

          - Tổ đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đánh giá, quản lí, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo của trường; đồng thời là đơn vị nghiên cứu, tư vấn các vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục.

3. Nhiệm vụ

          - Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục hàng năm của trường.

          - Lập báo cáo đánh giá chất lượng hàng năm, định kỳ theo qui định của Bộ GD-ĐT.

          - Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục, đánh giá chương trình đào tạo và hoạt động giảng dạy của giảng viên.

          - Tham mưu thực hiện việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo.

          - Xây dựng môi trường văn hoá chất lượng trong nhà trường.

          - Là đầu mối tổ chức và bồi dưỡng, tập huấn, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng về Đảm bảo chất lượng giáo dục, nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ của Tổ và các cán bộ, giảng viên các đơn vị liên quan.

          - Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ tự đánh giá chất lượng trường, đánh giá chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy của giảng viên v.v…

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Nhân sự     

TT

          Họ tên

     Chức vụ

Email

1 Bùi Mạnh Quân Tổ trưởng  
2 Nguyến Đình Quốc Phó tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Chung Vĩnh Tuấn Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Hồng Trọng Thịnh Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.