BAN THƯỜNG TRỰC QUA CÁC NHIỆM KỲ

 

TS. Ngô Đức Lưu

Bí thư nhiệm kỳ 2007-2012

Phó trưởng khoa

Công nghệ thông tin

ThS. Nguyễn Hữu Tâm

Phó Bí thư nhiệm kỳ 2007 - 2012

Bí thư nhiệm kỳ 2012-2017

Phó trưởng phòng Đào tạo

 

ThS. Trần Tấn Đạt

Phó Bí thư nhiệm kỳ 2007-2012

Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị

TS. Nguyễn Phước Hoàng

Phó Bí thư 

Nhiệm kỳ 2007-2012, 2012-2017

 
Giảng viên khoa Sư phạm

ThS. Đào Anh Duy

Bí thư  nhiệm kỳ  2012-2017

Phó Giám đốc Trung tâm

Tin học - Ngoại ngữ

ThS. Nguyễn Văn Trọng

Phó Bí thư  nhiệm kỳ  2012-2017

Giảng viên

Khoa Công nghệ Thông tin

ThS. Lê Hoàng Vũ

Phó Bí thư  nhiệm kỳ  2012-2017

Giảng viên

Khoa Nông nghiệp