UBND TỈNH BẠC LIÊU

HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ

-----------------------------------

Số : 150-QĐ/HSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh  Phúc

---------------------------------

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 11  năm 2010

                                                                                                   

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuẩn y BCH Chi hội Lịch sử trường Đại học Bạc Liêu khóa I

     Căn cứ điều lệ Hội khoa học Lịch sử Việt Nam.

     Căn cứ kế hoạch số 135, ngày 15/9/2010 của Ban Thường vụ Hội khoa học Lịch sử tỉnh Bạc Liêu về việc Đại hội các Chi hội khoa học Lịch sử và Đại hội khoa học Lịch sử tỉnh Bạc Liêu.

     Xét tờ trình ngày 25/10/2010 của Chủ tịch Chi hội khoa học Lịch sử trường Đại học "Về việc đề nghị Tĩnh Hội ra quyết định công nhận Ban chấp hành Chi hội Lịch sử trường Đại học Bạc Liêu khóa I, nhiệm kỳ 2010 - 2015".

BAN THƯỜNG VỤ HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ TỈNH BẠC LIÊU

QUYẾT ĐỊNH

        Điều 1: Công nhận Ban chấp hành Chi hội khoa học lịch sử trường Đại học Bạc Liêu khóa I, nhiệm kỳ 2010 - 2015 do Đại hội hội viên bầu ra gồm có các ông, bà có tên sau đây:

        1 - Ông Trần Mạnh Hùng                                    - Chủ tịch Chi hội

        2 - Bà Lê Thị Ánh Tuyết                                      - Phó Chủ tịch

        3 - Ông Lê Ngọc Thanh                                       - Ủy Viên

        4 - Ông Nguyễn Minh Tân                                    - Ủy viên

        5 - Ông Trần Tấn Đạt                                          - Ủy viên

        Điều 2: Văn phòng Hội khoa học Lịch sử tỉnh, Chi hội Lịch sử trường Đại học Bạc Liêu và các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

        Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 
(Đã ký)
 

Huỳnh Văn Đảm

                                                                                                                                                         

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn