CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

1.     Chức năng:

           Phòng Quản lý Khoa học là phòng chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban Giám hiệu quản lý hoạt động khoa học công nghệ của trường, tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu về định hướng khoa học công nghệ góp phần xây dựng kế hoạch chiến lược của trường trung và dài hạn.

2.     Nhiệm vụ:

          - Tổ chức xây dựng, tổng hợp kế hoạch khoa học công nghệ trong trường. Quản lý và điều phối tất cả các hoạt động khoa học công nghệ trong trường đồng thời theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động khoa học công nghệ của Trường lên cấp trên.

         - Quản lý việc thực hiện các qui chế, chế độ và qui định khoa học công nghệ thống nhất trong toàn trường

         - Tổ chức việc đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học, kiến nghị việc khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc.

         - Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, các hoạt động sáng kiến sáng chế, phát minh

         - Tổ chức xuất bản tập san Thông tin Khoa học – Giáo dục của trường theo yêu cầu và định kỳ

         - Phối hợp với các đơn vị chức năng để giải quyết những vấn đề về cán bộ khoa học, lao động, thiết bị đầu tư, kinh phí, kỹ thuật an toàn lao động, các chế độ chính sách có liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ của Trường theo các chế độ chính sách đã ban hành.

         - Theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0781.3.822653; Email: mail@blu.edu.vn