Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức đào tạo từ xa

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức đào tạo từ xa các ngành:

      - Tài chính ngân hàng

      - Quản trị kinh doanh

      - Kế toán

      - Kinh doanh quốc tế

      - Luật

      - Văn học

      - Việt Nam học

      - Marketing

      - Phát triển nông thôn

      - Khoa học cây trồng

      - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

      - Quản lý tài nguyên và môi trường

      - Quản lý công nghiệp

      - Bảo vệ thực vật