NHÂN SỰ

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Email

1

Trần Tấn Đạt

Thạc sĩ Triết học

Trưởng Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Võ Mỹ Hạnh

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Phó trưởng Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Tam Phương

Thạc sĩ Triết học

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Diệp Kiều Trang

Thạc sĩ CNXHKH

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Hà Minh

Thạc sĩ Xây dựng Đảng và CQNN

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Sơn Thanh Thoảng

Thạc sĩ KTCT

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Lê Hữu Lợi

Thạc sĩ Triết học Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.