Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên Việt Nam, giai đoạn 2015 – 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số:02 QĐ/TWHSV ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam)

 

Tải file đề án