Nhấp vào link bên dưới để tải về:

Đăng ký học lại các học phần còn nợ năm học 2015 - 2016