Thông báo gửi các tổ Công đoàn

 CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BẠC LIÊU        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀNTRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /CV.CĐCS                             Bạc Liêu, ngày     tháng 6  năm 2014

 

 

              Kính gửi: Các tổ công đoàn Trường Đại học Bạc Liêu.

 

         Thực hiện công văn số 06/KH-CĐVC và 11/CĐVC của Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu, Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Bạc Liêu đề nghị các tổ công đoàn trường thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1.     Vận động CBVC- LĐ phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo đúng pháp luật.

2.     Vận động CBVC- LĐ tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình “ Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, bằng cách soạn tin nhắn: HSTS gửi 1407 để ủng hộ 14.000đ. Tin nhắn đến ngày 10/6/2014 hết hạn, phí tin nhắn là 300đ/tin.

3.     Động viên CBVC-LĐ viết bài thi tìm hiểu “ Công đoàn Việt Nam- 85 năm xây dựng và phát triển”. Nhiều CBVC-LĐ thi càng tốt, ít nhất mỗi tổ dự thi 2 bài. Bài thi gửi về đ/c Phượng, Phòng HC-QT, hạn cuối ngày 27/6/2014.

4.     Giới thiệu công đoàn viên ưu tú bồi dưỡng cảm tình Đảng, danh gửi về đ/c Phượng, Phòng HC- QT, hạn cuối ngày 27/6/2014.

 

         Các đồng chí tổ trưởng triền khai nội dung công văn này tới CBVC-LĐ của tổ mình.                           

 

 

                   

                                                                              TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                       CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                Hoàng Tiến Chính

 

                                                                                                

 

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3.821107 (phòng Đào tạo), 0781.3.822653 (phòng Hành chính) Email: mail@blu.edu.vn