Kế hoạch hoạt động Quý IV/2015 của CĐCS Trường Đại học Bạc Liêu

CĐVC TỈNH BẠC LIÊU

CĐCS ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                      Bạc Liêu, ngày   tháng 10 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ IV/2015

 

A. SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ III

1. Công tác tuyên truyền.

          Trong quý III đã thực hiện:

          - Tuyên truyền trong CBNV kỳ thi THPT quốc gia 2015.

          - Tuyên truyền Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27-7.

- Tuyên truyền ý nghĩa 70 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9;

-  Tiếp tục tuyên truyền đại Hội Đảng các cấp tiến tới Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Quán triệt Nghị định số 108/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

Vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các tệ nạn xã hội.

2. Công tác chuyên môncụ thể.

- Tổ chức tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 do trường, CĐVC tổ chức.; 86 năm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam.

- Tổ chức đoàn thăm tăng quà các gia đình thương binh liệt sỹ. Gồm 04 gia đình

- Kết hợp Trường, Đoàn thanh niên tổ chức Tết Trung thu cho thiếu niên.

Tổng số gần 200 cháu

- Hoàn thành dự thảo đánh giá các mặt hoạt động của CĐ trường năm học 2014-2015.

- Các tổ công đoàn họp bình xét các danh hiệu thi đua công đoàn năm học 2014-2015.

- Hoàn thành báo cáo thành tích phong trào thi đua Phụ nữ 2 giỏi gửi về CĐ Ngành GDĐT.

- Tham gia Hội thi tuyên truyền về “vai trò người phụ nữ trong giai đoạn CNH-HĐH” và Hội thi “bữa cơm gia đình” kết quả đạt giải nhì.

- Triển khai Kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua năm học 2015-2016.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ IV

Chủ đề hoạt động

- Lập thành tích chào mừng Năm học mới 2015-2016;

- Chào mừng ngày thành lập Phụ nữ VN và ngày Nhà giáo VN 20/11

- Chào mừng đại Hội Đảng bộ tỉnh và tiến tới Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

I. Nội dung hoạt động:

1. Công tác tuyên truyền.

          - Tuyên truyền ngày thành lập  Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Nhà giáo VN 20/11.

          - Tiếp tục tuyên truyền Luật Bảo hiểm;

-  Tiếp tục tuyên truyền đại Hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và tiến tới Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Quán triệt Nghị định số 108/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

- Vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các tệ nạn xã hội.

2. Công tác chuyên môncụ thể.

a. Các Ban chuyên môn tổ chức các hoạt động chào mừng năm học mới và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tập trung một số nội dung:

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam và ngày Nhà giáo Việt Nam;

- Tổ chức hoạt động Hội giảng;

- Tổ chức hoạt động TDTT;

b. Công tác thi đua khen thưởng.

- Hoàn thành báo cáo tự đánh giá CĐ CS vững mạnh.

- Tham gia đánh giá CĐCS vững mạnh năm học 2014-2015

- Tổng hợp danh sách khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm học;

c. Tổ chức HN CBVC năm 2015-2016

- Kết hợp với nhà trường xây dựng dự thảo Kế hoạch Năm học 2015-2016;

- Tổng kết kết quả thực hiện giao ước thi đua giữa Công đoàn và chính quyền năm học 2014-2015;

- Báo cáo công tác Ban thanh tra nhân dân năm học 2014-2015;

d. Công tác xây dựng CĐ, Đảng

- Các tổ rà soát CBVC đủ điều kiện tham gia tổ chức công đoàn;

- Giới thiệu CĐV xuất sắc cho Đảng tiến hành bồi dưỡng.

e. Công tác tài chính.

- Rà soát tình hình kinh phí còn lại năm 2015;

- Dự toán kinh phí năm 2016.

g. Một số công tác khác.

- Động viên CBVC thực hiện các hoạt động chuyên môn giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

- Chấp hành tốt các quy định, lề lối làm việc tại công sở.

- Cùng nhà trường thăm các hộ thương binh, hộ nghèo;

- Tham gia đóng góp quỹ từ thiện xã hội do CĐ cấp trên phát động.

- Các Tổ Công đoàn tiếp tục tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

II. Tổ chức thực hiện.

          Các Ban căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động thể dục thể thao và sơ kết đề nghị khen thưởng;

          Các Tổ công đoàn phối hợp với đơn vị hành chánh cùng cấp tổ chức họp tổ công đoàn triển khai thực hiện các nội dung hoạt động.

          Đối với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các tổ có thể lựa chọn một việc làm hoặc một hoạt động để thực hiện.

          Cập nhật kịp thời trên veb của công đoàn.

          Ban  Kiểm tra, Thi đua theo dõi việc thực hiện các hoạt động.

 

  T/M BAN CHẤP HÀNH CĐCS

                                                                       Chủ Tịch

 

 Nơi nhận:

 -  Đảng ủy, BGH (để báo cáo)

 -  Các đơn vị trực thuộc (để phối hợp)

 - Các ban CĐ, Tổ CĐ

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3.821107 (phòng Đào tạo), 0781.3.822653 (phòng Hành chính) Email: mail@blu.edu.vn