TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG CTCT -QLSV                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Số: 37/TB-CTCT-QLSV                    Bạc Liêu, ngày  16  tháng 5  năm 2016.

 

THÔNG BÁO

V/v nhận và nộp sổ ngoại trú, nội trú học kỳ II năm học 2015 – 2016

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016 của trường Đại học Bạc Liêu; nhằm quản lý tốt tình hình sinh viên ngoại trú, nội trú của các lớp sinh viên. Phòng CTCT – QLSV đề nghị các khoa và các lớp sinh viên thực hiện một số nội dung sau:

1. Nhận sổ ngoại trú, nội trú:

- Lớp trưởng khóa cuối liên hệ Phòng CTCT – QLSV  nhận sổ ngoại trú, nội trú từ ngày 16/5/2016 đến ngày 23/5/2016.

- Các lớp còn lại liên hệ nhận sổ ngoại trú, nội trú từ ngày 23/5/2016 đến ngày30/5/2016.

2. Nộp sổ ngoại trú, nội trú:

- Mỗi sinh viên gửi sổ Ngoại trú cho công an xã (phường) nơi đăng ký ngoại trú xác nhận; gửi sổ Nội trú cho Ban quản lý ký túc xá xác nhận.

- Sinh viên có tham gia hoạt động công tác xã hội - từ thiện: photo giấy chứng nhận hiến máu; ghi rõ thông tin và có xác nhận của người phụ trách hoạt động đó.

- Nộp lại cho lớp trưởng kiểm tra ( đã ghi thông tin và ký xác nhận đầy đủ). Sau đó lớp trưởng  nộp lại cho cố vấn học tập để làm cơ sở xét Điểm rèn luyện học kỳ II (CVHT kiểm tra sổ đã điền đầy đủ các thông tin sinh viên; xác nhận đầy đủ của gia đình, nhà trọ, công an hoặc xác nhận của Ban quản lý ký túc xá). Sinh viên không nộp sổ hoặc ghi thông tin không đầy đủ sẽ bị trừ 07 điểm.

- CVHT hoặc lớp trưởng nộp lại sổ ngoại trú, nội trú, kèm Danh sách sinh viên ngoại trú, nội trú của lớp ( đánh dấu sinh viên không nộp sổ ngoại trú, nội trú) và file danh sách cho Phòng CTCT&QLSV (E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), hạn chót ngày 18/6/2016.

* Lớp trưởng kiểm tra thông tin sổ ngoại trú, nội trú sinh viên, ghi thông tin vào mẫu Danh sách sinh viên ngoại trú, nội trú (mẫu đính kèm) nộp cho Cố vấn học tập.

Phòng CTCT – QLSV đề nghị các Khoa, Lớp triển khai sớm tinh thần thông báo./.                                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:                                                              KT.TRƯỞNG PHÒNG

       - Các khoa;                                                                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

     - Các  lớp,                                                                                                                      

      - Lưu VP.                                                                                     (Đã ký)

                                                                          Tiêu Quỳnh Mai

 

Mẫu đính kèm: Mời tải tại đây