UBND TỈNH BẠC LIÊU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               

        Số:531 /QĐ-ĐHBL                       Bạc Liêu, ngày 27 tháng 6 năm 2016.

 

HIỆU TRƯỞNG

Về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2015 - 2016

của sinh viên năm cuối

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU 

Căn cứ quyết định 1558/QĐ-TTg ban hành ngày 24/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định 530/QĐ-ĐHBL ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định 183/QĐ-ĐHBL ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu về việc ban hành Quy định đánh giá điểm rèn luyện của Học sinh sinh viên trường Đại học Bạc Liêu;

Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2015 – 2016 của sinh viên năm cuối;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2015 – 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2015 - 2016 của 713 sinh viên năm cuối hệ Đại học, Cao đẳng chính quy của trường Đại học Bạc Liêu  (có danh sách kèm theo).

            Điều 2. Kết quả rèn luyện của sinh viên được sử dụng để làm căn cứ xét học bổng khuyến khích học kỳ II, năm học 2015 – 2016, xét tốt nghiệp, ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên khi ra trường

            Điều 3. Ông (Bà) Trưởng các phòng Đào tạo, phòng CTCT&QLSV, phòng KH-TC, các Khoa và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 - Như điều 3;

 - Lưu VP.                                                                      (Đã ký)

                                                                         Trần Văn Chiêu

 

- Khoa sư phạm

- Khoa Kinh tế- Luật

- Khoa Công nghệ Thông tin

- Khoa Nông nghiệp