TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG CTCT&QLSV                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Số: 06 /TB-CTCT&QLSV                     Bạc Liêu, ngày 26 tháng 9 năm 2016.

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp và nhận sổ nội trú, sổ ngoại trúnăm học 2016 -2017

Đối với sinh viên khóa 10

                             

                    Kính gửi:       - Các Khoa;

                                      - Ban Quản lý Ký túc xá;

                                      - Cố vấn học tập.

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017 của trường Đại học Bạc Liêu. Nhằm quản lý tốt tình hình sinh viên nội trú, ngoại trú của các lớp sinh viên. Phòng CTCT&QLSV đề nghị các Khoa và các lớp sinh viên thực hiện một số nội dung sau:

I. Nộp và nhận sổ nội trú, sổ ngoại trú học kỳ I:

1.     Nộp sổ nội trú, sổ ngoại trú:

- Lớp trưởng các lớp liên hệ Phòng CTCT&QLSV để nộp lại sổ nội trú (ghi số phòng); sổ ngoại trú để Phòng CTCT&QLSV xác nhận và lưu thông tin trên hệ thống (thời gian từ ngày 10/10/2016 đến ngày 18/10/2016).

2. Nhận sổ nội trú, sổ ngoại trú:

- Lớp trưởng các lớp liên hệ Phòng CTCT&QLSV để nhận lại sổ nội trú, sổ ngoại trú (ngày 10/11/2016).

* Đối với sinh viên ngoại trú:

Sau khi nhận sổ, liên hệ cơ quan Công an địa phương nơi cư trú để xin xác nhận tạm trú hoặc thường trú tại địa phương.

* Đối với sinh viên nội trú:

Sau khi nhận sổ, liên hệ Ban quản lý Ký túc xá của trường để xin xác nhận nội trú (Học kỳ I: 09/01-20/01/2017; Học kỳ II: 15/5-26/5/2017). Theo đó, Lớp trưởng nộp lại sổ nội trú để Phòng CTCT&QLSV xác nhận.

II.Nộp và nhận sổ nội trú, sổ ngoại trú học kỳ II:

1. Nộp sổ nội trú, sổ ngoại trú:

- Lớp trưởng các lớp liên hệ Phòng CTCT&QLSV để nộp lại sổ nội trú (ghi số phòng); sổ ngoại trú để Phòng CTCT&QLSV xác nhận và lưu thông tin trên hệ thống (thời gian từ ngày 20/02/2017 đến ngày 28/02/2017).

2. Nhận sổ nội trú, sổ ngoại trú:

- Lớp trưởng liên hệ Phòng CTCT&QLSV để nhận lại sổ nội trú, sổ ngoại trú (ngày 22/3/2017).

Lưu ý:

- Thông tin về quy trình đăng ký, xác nhận thực hiện theo Quy trình quản lý sinh viên ngoại trú, nội trú đăng tại Website Phòng CTCT&QLSV.               

- Trước khi nộp sổ nội trú, sổ ngoại trúcho phòng CTCT&QLSV: Lớp trưởng  kiểm tra (đã ghi đầy đủ các thông tin sinh viên và ký xác nhận đầy đủ của chủ nhà trọ hoặc gia đình).

- Sau khi cơ quan Công an địa phương nơi cư trú xác nhận(ngoại trú);  Ban quản lý Ký túc xá của trường xác nhận (nội trú). Lớp trưởng nộp sổ ngoại trúvà sổ nội trú cho Cố vấn học tập lưu trữ để làm cơ sở xét điểm rèn luyện của từng học kỳ. Sinh viên không nộp sổ hoặc ghi thông tin không đầy đủ sẽ bị trừ điểm rèn luyện là 07 điểm và phải nộp bổ sung.

Rất mong Lãnh đạo các Khoa, Cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.                     

                                                                    

Nơi nhận:                                             KT. TRƯỞNG PHÒNG           

- Như kính gửi;                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG       

-  Lưu VT.

                                                                 (Đã ký)

                                                               Tiêu Quỳnh Mai