TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG CTCT-QLSV                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                         Bạc Liêu, ngày 22  tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

Yêu cầu sinh viên nộp các loại giấy tờ còn thiếu để bổ túc hồ sơ

 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng và ý kiến của tổ kiểm tra công tác hậu tuyển sinh. Phòng CTCT – QLSV thông báo yêu cầu sinh viên nộp các loại giấy tờ còn thiếu để bổ túc hồ sơ sinh viên từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/01/2017.

Danh sách sinh viên thiếu giấy tờ (danh sách kèm theo tính đến ngày 22/12/2016).

Quá thời gian quy định  nêu trên, nếu sinh viên không nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu nhà trường sẽ ra Quyết định kỷ luật và lưu vào hồ sơ sinh viên.

          Rất mong các Khoa, Cố vấn học tập nhắc nhở các sinh viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện tinh thần thông báo này.

                                                                                                                  

         Nơi nhận:                                                 TRƯỞNG PHÒNG

           - BGH (để báo cáo);

           - Các Khoa, Bộ môn GDTC-QP;             (Đã ký)

           - Lưu VP                                                                                  

                                                                         Trần Tấn Đạt

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ TRONG HỒ SƠ SINH VIÊN

 

         

TT

Họ và tên

Lớp

Khoa

Nội dung

01

Lê Khánh Duy (2/2/1998)

10DTH

CNTT

Thiếu Giấy ĐKNVQS

02

Nguyễn Đăng Khoa

10DTH

CNTT

‘’

03

Trần Quang Khai

10DKT

Kinh tế - Luật

Thiếu Giấy CNĐKNVQS

04

Trần Hoàng Khang

10DKT

Kinh tế - Luật

05

Bùi Văn Đảm

10DKT

Kinh tế - Luật

06

Lê Trung Hiếu

10DBVTV

Nông nghiệp

Giấy khám sức khoẻ

07

Võ Thanh Đề

10 DNT

Nông nghiệp

08

Võ Văn Thanh

10DNT

Nông nghiệp

09

Trần Bễn Khén

10CNT

Nông nghiệp

10

Trần Tuấn Hiệp

10CNT

Nông nghiệp

Giấy CNĐKNVQS

11

Lê Văn Minh

10CNT

Nông nghiệp

12

Lý Dương Thanh

10CNT

Nông nghiệp

13

Nguyễn Văn Minh Nhật An

10DBVTV

Nông nghiệp

14

Lê Trung Hiếu

10DBVTV

Nông nghiệp

15

Trần Vũ Khang

10DNT

Nông nghiệp

16

Nguyễn Hải Đăng

10DNT

Nông nghiệp

17

Võ Hoàng Đăng

10DNT

Nông nghiệp

18

Phan Chí Son

10DNT

Nông nghiệp

19

Zha Ha Hoàng Liêm

10DNT

Nông nghiệp

Bằng tốt nghiệp THPT photo

20

Nguyễn Tấn Đạt

10DSPHH

Sư phạm

Giấy khám sức khoẻ

21

Phan Quốc Truyền

10DSPSH

Sư phạm

22

Huỳnh Yến Ngọc

10DSPSH

Sư phạm

23

Đặng Nhật Duy

10DHSPT

Sư phạm

24

Huỳnh Kim Huệ

10DHSPT

Sư phạm

25

Bùi Chí Chung

10DHSPT

Sư phạm

26

Phan Thị Yến Nhi

10DNV

Sư phạm

27

Quách Hoàng Phương Anh

10CSPTA

Sư phạm

28

Trần Thị Thu Vi

10CDGTH

Sư phạm

29

Bùi Huỳnh Trân

10CDGTH

Sư phạm

30

Phạm Minh Thắng

10CSPTA

Sư phạm

31

Nguyễn Tuân

10 DSPSH

Sư phạm

Giấy CNĐKNVQS”

32

Đồng Trường An

10DHSPT

Sư phạm

33

Đặng Nhật Duy

10DHSPT

Sư phạm

34

Phan Quốc Truyền

10DSPSH

Sư phạm

35

Nguyễn Trọng Nam

10CSPTA

Sư phạm

36

Quách Hoàng Phương An

10CSPTA

Sư phạm

37

La Hoàng Khang

10CVNH

Sư phạm

38

Trần Huy Trọng

10CVNH

Sư phạm

39

Huỳnh Yến Ngọc

10DSPSH

Sư phạm

Sổ hộ khẩu

40

Thái Thị Mỹ Xuyên

10DNV

Sư phạm

giấy CNTN tạm thời

41

Phan Minh Tiến

10CDGTH

Sư phạm

42

Trần Hửu Duy

10DSPSH

Sư phạm

Phiếu điểm thi TN THPT

                                                                            

Danh sách này có 42 sinh viên