- Thông báo viết bài tham luận Hội thảo Khoa học lần I - năm 2015 "Chiến lược phát triển các trường đại học và kết quả nghiên cứu khoa học"

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                        Bạc Liêu, ngày 13 tháng 7 năm 2015

                                                                                                                                   

                                                     THÔNG BÁO

V/v viết bài tham luận Hội thảo khoa học lần I – năm 2015

“Chiến lược phát triển các trường đại học và kết quả nghiên cứu khoa học”

 

Căn cứ Thông báo số 26/TB – ĐHKG ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Trường Đại học Kiên Giang về việc mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học lần I – năm 2015 “Chiến lược phát triển các trường đại học và kết quả nghiên cứu khoa học” tại Kiên Giang;

Phòng Quản lý Khoa học mời quí thầy cô của Trường viết bài tham luận cho Hội thảo trên.

1.     Chủ đề tham luận:

-         Kinh nghiệm quản lý và chiến lược phát triển trường đại học những năm qua của các trường đại học ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

-         Kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học cơ bản trong quản lý kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

-         Kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ cao phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội.

-         Kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, công tác đào tạo và ứng dụng trong các ngành kinh tế trong vùng.

-         Kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong điều tra tài nguyên thiên nhiên và môi trường; giải pháp sản xuất, vật liêu mới phục vụ cho các ngành kinh tế xã hội.

2.     Thể lệ bài viết:Xem file đính kèm của Thông báo này trên website của Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Bạc Liêu (xem tại đây).

3.     Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo: 01 ngày, dự kiến vào khoảng ngày 25-30/10/2015 tại Trường Đại học Kiên Giang.

4.     Thời hạn gửi bài:

-         Gửi tóm tắt bài tham luận trước ngày 27/7/2015

-         Gửi toàn văn bài tham luận trước ngày 30/8/2015

5.     Địa chỉ gửi bài viết:Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Bạc Liêu. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Điện thoại: 07816 500999.

 

Phòng Quản lý Khoa học mong nhận được bài viết từ quí thầy cô.

Nơi nhận:                                                                            P. TRƯỞNG PHÒNG

- Các đơn vị trực thuộc Trường;                                         ThS. Phạm Đình Trí

- Lưu.                                                                                                (đã ký)

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn