Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2015 - 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Số: 12/TB – QLKH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đọc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạc Liêu ngày 31 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

 

       Thực hiện quy định hoạt động Khoa học Công nghệ và kế hoạch năm học 2015–2016,  Phòng Quản lý Khoa học đề nghị các Phòng – Khoa/Bộ môn cho cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của năm học mới. Hồ sơ đăng ký gửi về phòng Quản lý Khoa học:

      Đối với đề tài của giảng viên bao gồm:

          - Danh mục đề tài đăng ký (Mẫu đính kèm);

         - Phiếu đăng ký đề tài  (của chủ nhiệm đề tài viết theo mẫu trên websise phòng QLKH);

     Đối với đề tài của sinh viên: Danh mục đề tài đăng ký (Mẫu đính kèm).

     Thời gian: hạn chót ngày 15 tháng 9 năm 2015.

     Định hướng hoạt động khoa học công nghệ năm học 2015-2016

    Để hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ của năm học, mong các đơn vị thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn