Thư mời viết bài đăng tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

files/PHONG QLKH/Dai_hoc_kinh_te_hue.pdf