Thông báo số 02 V/v thay đổi thời gian tổ chức và nhận bài tham luận Hội thảo khoa học trường ĐH Đồng Tháp