Đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao

 


Công văn số 1272/BCT-KHCN;  Quyết định số 347/QĐ-TTg;  Mẫu đề xuất tham gia Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao