Thông báo Hội thảo Quốc tế năm 2016 của Học viện Quản lý Giáo dục "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: xu hướng Việt Nam và Thế giới"

Thông báo Hội thảo Quốc tế năm 2016 của Học viện Quản lý Giáo dục "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: xu hướng Việt Nam và Thế giới"