Thông báo viết bài đăng Kỷ yếu "Trường Đại học Bạc Liêu - 10 năm xây dựng và phát triển"

Thông báo viết bài đăng Kỷ yếu "Trường Đại học Bạc Liêu - 10 năm xây dựng và phát triển"