Đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:       /QLKH-QLDA                                 Bạc Liêu, ngày 02 tháng 8 năm 2016                 

   V/v đề xuất đặt hàng dự án thuộc                                                              

  Chương trình Nông thôn miền núi

    bắt đầu thực hiện từ năm 2017

                                         

                                              Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường

 

Căn cứ Công văn số 460/SKHCN-QLCN ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2017;

Phòng Quản lý Khoa học thông báo đến các Phòng, Khoa, Tổ, Bộ môn trực thuộc Trường đề xuất đặt hàng thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016– 2025 (gọi tắt là Chương trình). Công nghệ được ứng dụng và thời gian thực hiện dự ánnhư sau:

1. Công nghệ lựa chọn để ứng dụng chuyển giao đáp ứng các yêu cầu:

a) Hướng vào giải quyết những vấn đề có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của nơi thực hiện dự án và bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái; phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương và mục tiêu của Chương trình;

b) Tiên tiến, có tính mới và hiệu quả hơn so với công nghệ hiện có đang áp dụng rộng rãi tại địa phương;

c) Đã có quy trình kỹ thuật ổn định, phù hợp với khả năng tiếp thu của các tổ chức và người dân nơi thực hiện dự án;

d) Được công nhận là tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặcđượctạo ra từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp Bộ,cấp tỉnh,cấp quốc giađã được đánh giá, nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép ứng dụng chuyển giao.

2. Thời gian thực hiện dự án

Thời gian thực hiện dự án tối đa là 36 tháng. Đối với dự án trồng các loại cây lâu năm, trồng rừng, phát triển vùng nguyên liệu kết hợp chế biến và một số đối tượng đặc biệt khác thời gian có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 tháng

Cán bộ, giảng viên đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình nộp hồ sơ về Phòng Quản lý Khoa học trước ngày 10/8/2016 (hồ sơ đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình tải tại đây).

Trường hợp cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

ThS. Phạm Đình Trí, điện thoại: 0949763839

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Nơi nhận:

-          Các đơn vị trực thuộc Trường

-          Lưu

 

 

P. TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Phạm Đình Trí

đã ký

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn