Thông báo điều chỉnh, bổ sung định mức nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên

Quyết định bổ sung và điều chỉnh Quy chế hoạt động khoa học và công nghệ (định mức nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên...) (xem chi tiết tại đây)