Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2017 (đợt 2)

Phòng Quản lý khoa học thông báo đến giảng viên của Thường đăng ký đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2017 (đợt 2), xem chi tiết tại đây.