Thông báo viết bài cho Bản tin Tài nguyên và Môi trường số 01/2017

Kính mời cán bộ, giảng viên viết bài cho Bản tin Tài nguyên và Môi trường số 01/2017.

Xem chi tiết tại đây.