Thông báo kéo dài thời gian nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016