Thông tin giảng viên

Nhân sự của Bộ môn GDTC-QP

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ CM

Email

Số ĐT

1

Nguyễn Hùng Vĩ

 Trưởng BM

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0945.778898

2

Huỳnh Liêu Quảng

 Phó trưởng BM

 Phó chủ tịch CĐ

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909.005059

3

Trần Thanh Dũng

Phó trưởng BM

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913616220

4

Trần Đức Cường

 

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989.222521

5

Đào Thị Thu

 

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909.137213

6

Lâm Hoàng Mai

 

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0948.790190

7

Ngũ Hữu Khái

 

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907.404383

8

Huỳnh Văn Viên

 

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0927.627414

9

Nguyễn Vinh Quang

 

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0916.909737