Đ ẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT

VÀ KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA 12 

           Ngày 18 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường lớn, CS2, Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Quán triệt các Nghị Quyết và Kết luật Hội nghị TW4 khóa 12 cho tập thể cán bộ, đảng viên, sinh viên của 3 trường: Đại học Bạc Liêu, Cao đẳng Nghề và Cao đẳng Y tế.

 

 

          Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe NGƯT.TS Trần Văn Chiêu – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và TS. Võ Hoàng Khiêm – PBT Đảng ủy, PHT trường Đại học Bạc Liêu triển khai nội dung các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường cây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ;

          Nghị quyết 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW của Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW của Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

 

Tin và Ảnh: Hữu Nghĩa