ĐẢNG UỶ TRƯỜNG TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA CỦA ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BẠC LIÊU 

          Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Đảng ùy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 31/3/2017 đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối đã đến làm việc với BCH Đảng bộ Trường Đai học Bạc Liêu.

          Đoàn công tác của Đảng ủy khối có 4 thành viên do đồng chí Nguyễn Chính Quán, TUV, Bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn

          Về phía Trường Đại học Bạc Liêu có đồng chí Trần Văn Chiêu, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ.

          Đoàn đã nghe báo cáo về công tác tổ chức đảng, đảng viên và các hoạt động trong Đảng bộ như sau:

         Đảng bộ có 9 Chi bộ trực thuộc trong đó khối hành chánh có 4 chi bộ, khối chuyên môn có 5 chi bộ, các chi bộ được phân theo loại hình tổ chức đơn vị hành chánh.

          Tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 123 (nữ 54) trong đó đảng viên dự bị là 15 (nữ 8); Đảng viên là sinh viên: 7 (nữ 2).

          Ban Chấp hành Đảng ủy gồm 15 người (nữ: 3), Ban Thường vụ có 5 người (nữ 01).

          Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu, Kế hoạch 09 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Trường ĐHBL đã có Kế hoạch số 28 - KH/ĐU, ngày 04/ 11/2016 của ban Thường vụ Đảng ủy về “Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 06- CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XV) về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Sau một thời gian triển khai đến nay hoạt động này đạt được kết quả là:

          - Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch thực hiện toàn khóa (số 28- KH/ĐU, ngày 04/11/2016) và năm 2017.

          - Các Chi bộ, các cá nhân cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch thực hiện của năm 2017, các kế hoạch này được hoàn thành trong tháng 01 và 02 năm 2017.

          - Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đơn vị phòng, khoa, tổ chuyên môn, mỗi tháng 01 lần vào các tuần giữa tháng đối với cán bộ, đảng viên, viên chức, vào tuần cuối tháng đối với các lớp sinh viên. Thời gian sinh hoạt 01 buổi, nội dung theo chủ đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tính trung thực, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

          - Đảng bộ trường Đai học Bạc Liêu định hướng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tế của trường là tập trung nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách tập trung tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, sáng tạo; tăng cường trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên.

          - Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Mỗi cán bộ, đảng viên và viên chức cam kết thực hiện phòng, chống 27 biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”

          - Tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng qua việc quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đa số cán bộ, đảng viên, viên chức đã nhận thức được về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó thể hiện trong công việc hàng ngày của mình, đã nêu cao được tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định của trường, sự phối hợp trong công việc giữa các bộ phận, đơn vị nhịp nhàng, trôi chảy. Cán bộ, đảng viên và viên chức thực hiện tốt chào cờ đầu tháng; làm việc đúng giờ; sử dụng tiết kiệm về điện nước, văn phòng phẩm…

          Sau khi nghe báo cáo, kiểm tra hồ sơ thực tế, Đoàn đã đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có việc “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai việc thực hiện NQ TW 4 (khóa 12). Đảng bộ cần tiếp tục nghiên cứu các hình thức học tập phong phú, thiết thực gắn liền với thực tiễn là đối tượng và hoạt động của Trường đại học. 

Tin: Tiến Thành

Ảnh: Ngọc Mẫn