GIỚI THIỆU

Phòng Thanh tra-Pháp chế được thành lập ngày 10 tháng 6 năm 2010, theo quyết định số: 161/QĐ-ĐHBL của Hiệu trưởng Trường Đại Học Bạc Liêu. Cơ sở pháp lý để thành lập tổ chức này dựa trên Ban Thanh tra Đào tạo và văn bản số: 3450/BGD&ĐT-PC ngày 5/5/2005 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn thành lập tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đào tạo.

Phòng có 2 nhân sự:

1. Cn. Vũ Hoài Nam, Trưởng phòng.

2. Cn. Lương Hồng Á, Chuyên viên.

            Phòng Thanh tra-Pháp chế thực hiện hai mảng công việc, đó là: công tác thanh tra và công tác pháp chế.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

   A. CHỨC NĂNG

       Phòng Thanh tra – Pháp chế là tổ chức nội bộ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, rà soát kiểm tra văn bản trong nhà trường, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và thực hiện các công tác khác được giao. Bảo đảm cho nhà trường hoạt động theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

   B. NHIỆM VỤ

       I- Công tác thanh tra

       - Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.

       - Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

       - Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

       - Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.

       - Báo cáo tổng kết kinh nghiệm thực tiển về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục.

       -Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

      II- Công tác pháp chế

       - Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của trường, đảm bảo cho nhà trường hoạt động tuân thủ theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

       - Giúp Hiệu trưởng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trường, của cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên, học viên trong trường.

       - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của trường cho cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên, học viên trong trường; phối hợp với các đơn vị khác kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm.

       - Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

       - Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.

       - Tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đào tạo

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

                                                                                                            Nguồn: Vũ Hoài Nam

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn