1. Đại hội Hội sinh viên trường

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; căn cứ nhiệm kỳ Đại hội của các đơn vị, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên các đại học và các trường đại học, học viện, cao đẳng  trực thuộc Trung ương cụ thể như sau

Tải file hướng dẫn chi tiết tại đây

2. Đại hội các chi hội trực thuộc

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; căn cứ Hướng dẫn số 81 HD/HSV của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên các trường trực thuộc Trung ương; căn cứ nhiệm kỳ Đại hội của các đơn vị, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội, Đại hội đại biểu Hội Sinh vien các Chi hội, Phân hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêucụ thể như sau

Tải file hướng dẫn chi tiết tại đây