NCS Phan Thảo Ly bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ Việt Nam học với đề tài: “Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững”

Chiều ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, NCS Phan Thảo Ly đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trương Quang Hải và TS. Trần Mạnh Hùng

Đóng góp mới của Luận án: Những kết quả nghiên cứu của luận án làm phong phú thêm hệ thống lý luận khoa học, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Việt Nam học trong đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch, phân tích thực trạng hoạt động du lịch, định hướng giải pháp và mô hình phát triển du lịch theo hướng bền vững tại tỉnh Bạc Liêu.

Những kết quả chính của Luận án:

– Phân tích được tiềm năng, giá trị và hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch trong không gian văn hóa tỉnh Bạc Liêu.

– Đánh giá được thực trạng phát triển hoạt động du lịch tỉnh Bạc Liêu dưới góc độ phát triển bền vững.

– Định hướng được mô hình phát triển du lịch theo hướng bền vững và các giải pháp khả thi tại tỉnh Bạc Liêu.

– Luận án có những đóng góp mới về mặt số liệu khoa học, có giá trị thực tiễn đối với sự phát triển bền vững du lịch tỉnh Bạc Liêu.

NCS Phan Thảo Ly bảo vệ thành công Tiến sĩ Việt Nam học đáp ứng điều kiện mở mã ngành mới – Việt Nam học chuyên ngành Hướng dẫn du lịch góp phần đào tạo nguồn nhân lực phát triển Du lịch vùng Bán đảo Cà Mau.

Phòng Đào tạo