NCS Nguyễn Văn Tuấn bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp

Vào lúc 13h30 ngày 29 tháng 11 năm 2018, tại Trường Đại học Cần Thơ, đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng Bộ môn KHCT – PTNT, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Bạc Liêu.

Tên Luận án: “Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu”, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, mã số 6262 0115, với sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh – Trường Đại học Cần Thơ.

Những đóng góp của Luận án:

– Hệ thống lại các cơ sở lý luận để nhận ra được tầm quan trọng của phát triển HTXNN đối với phát triển nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam, trong đó có tỉnh Bạc Liêu.

– Mô tả được thực trạng hoạt động và phát triển HTXNN ở địa phương. Qua đó nhận ra các thuận lợi, khó khăn, tìm ra các yếu tố tác động đến hiệu quả và phát triển HTXNN.

– Các yếu tố tác động đến phát triển HTXNN được nhận ra bao gồm yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài, trong đó: (1) Yếu tố bên trong: (i) Về năng lực tổ chức; (ii) Yếu tố cơ sở hạ tầng (iii) Nguồn lực về vốn; (iv). Nguồn lực về đất đai; (2). Yếu tố bên ngoài: (i) Thị trường; (ii). Chính sách; và (iii). Yếu tố sinh thái tác động đến sản xuất nông nghiệp.

– Về hiệu quả hoạt động HTX được thể hiện ở các cấp độ khác nhau bao gồm: Cấp độ hộ, Cấp độ HTX và cấp độ cộng đồng.

NCS Nguyễn Văn Tuấn bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Bạc Liêu.

Tin và ảnh: Trương Thu Trang