Hội nghị Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, chị thị, kết luận của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ tỉnh ủy

Theo kế hoạch số 32 của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và theo tình hình thực tế của Đảng ủy trường Đại học Bạc Liêu.

Sáng 05 tháng 4 năm 2019, Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

            Thành phần tham dự là tất cả các đảng viên và quần chúng viên chức đang công tác tại đơn vị chưa tham gia học tập quán triệt các nghị quyết… do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Cùng với báo cáo viên TS. Võ Hoàng Khiêm – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường.

            Hội nghị thông qua các nội dung sau:

– Nghị quyết số 33 – khóa XII “về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia”;

– Nghị quyết số 35 – khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”;

– Kết luận số 36 “về đẩy mạnh Nghị quyết trung ương 6 khóa XI”;

– Nghị quyết số 09, 10, 11, 12, 13, 14-NQ/TU của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa XV);

– Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Thông qua Hội nghị đại biểu nắm vững, hiểu rõ những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Từ đó tuyên truyền đến quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trong tình hình mới hiện nay.

Ngọc Mẫn