Phiên họp thứ 3 của Hội đồng Trường

Sáng ngày 26/02/2020 Tại Phòng họp cơ sở 1 Trường Đại học Bạc Liêu đã diễn ra phiên họp thứ 3 của Hội Đồng Trường

Tại kỳ họp này, các thành viên Hội đồng trường sẽ nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung quan trọng: Quy chế hoạt động, các nghị quyết chuyên đề đảng ủy, công tác kiện toàn nhân sự.

Sau gần 3 giờ làm việc các thành viên đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Bạc Liêu gồm 5 chương, 19 điều; Nhất trí thông qua Nghị quyết về nâng cao chất lượng đào tạo và quy mô đào tạo; Nghị quyết Nâng cao hiệu quả công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục và Nghị quyết Phát triển nguồn nhân lực và tái cấu trúc bộ máy. Thông qua phương án tuyển sinh năm 2020.

Cũng trong phiên họp này, Hội đồng trường đã thống nhất trình UBND Tỉnh về kiện toàn nhân sự Hội đồng trường: Tăng số lượng ủy viên lên 17 thành viên; bổ sung Hiệu trưởng, ủy viên BCH Đoàn Thanh niên trường là sinh viên, mời thêm các doanh nghiệp cùng tham gia hội đồng trường.