Tuyển sinh Đại học Từ xa đợt 2 năm 2020 (liên kết với Trường Đại học Cần Thơ)

TS DHTX (lk DHCT)