Chiêu sinh lớp tiếng Anh B1 và tiếng Anh B2 tại Trường Đại học Bạc Liêu