NCKH - Hoạt động

NCKH - Hoạt động

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng báo cáo đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng báo cáo đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Bạc Liêu”
18/05/2022

Giảng viên trường Đại học Bạc Liêu tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực dành cho giảng viên, viên chức làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên Khởi nghiệp năm 2022

Giảng viên trường Đại học Bạc Liêu tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực dành cho giảng viên, viên chức làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên Khởi nghiệp năm 2022
18/05/2022

Giảng viên trường Đại học Bạc Liêu tham dự lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16

Giảng viên trường Đại học Bạc Liêu tham dự lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16
16/05/2022

Hội đồng trường Đại học Bạc Liêu làm việc với Phòng Quản lý khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

Hội đồng trường Đại học Bạc Liêu làm việc với Phòng Quản lý khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
19/04/2022

Cơ hội việc làm và Định hướng khởi nghiệp cho sinh viên trường Đại học Bạc Liêu

Cơ hội việc làm và Định hướng khởi nghiệp cho sinh viên trường Đại học Bạc Liêu
15/04/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra đề thi tự luận”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra đề thi tự luận”
05/04/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động của giảng viên”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động của giảng viên”
01/04/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn hiện nay”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn hiện nay”
30/03/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Giá trị văn hóa Phật giáo trong an định tinh thần trước bối cảnh đại dịch”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Giá trị văn hóa Phật giáo trong an định tinh thần trước bối cảnh đại dịch”
30/03/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) góp phần thu hút vốn đầu tư tỉnh Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) góp phần thu hút vốn đầu tư tỉnh Bạc Liêu”
25/03/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xác định quy trình thực hiện tiêu bản cơ thể học bộ xương Cá sấu nước ngọt (Crocodylus siamensis)”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xác định quy trình thực hiện tiêu bản cơ thể học bộ xương Cá sấu nước ngọt (Crocodylus siamensis)”
25/03/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Sưu tầm, lưu giữ các loài tảo (Chaetoceros, Thalassiosira) tại Phòng Tảo giống của Trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Sưu tầm, lưu giữ các loài tảo (Chaetoceros, Thalassiosira) tại Phòng Tảo giống của Trường Đại học Bạc Liêu”
25/03/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học trực tuyến tại trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học trực tuyến tại trường Đại học Bạc Liêu”
25/03/2022

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Tác động trải nghiệm khách hàng đến hiệu quả tài chính của ngân hàng số tại Bạc Liêu”

Thực hiện các Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở. Sáng ngày 17/03/2022, Tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
17/03/2022

Nghiệm thu dự án cấp cơ sở

Thực hiện các Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở. Ngày 28/02/2022, Tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức 03 hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện dự án cấp cơ sở.
28/02/2022