NCKH - Hoạt động

NCKH - Hoạt động

Celebrating a training and surveying course on "Strengthening the capacity to monitor marine plastic waste in the Mekong Delta region environment" for Lecturers and Students of Bac Lieu University

Celebrating a training and surveying course on "Strengthening the capacity to monitor marine plastic waste in the Mekong Delta region environment" for Lecturers and Students of Bac Lieu University
02/10/2023

Bac Lieu University and Viettel Bac Lieu Branch signed cooperation agreement.

Bac Lieu University and Viettel Bac Lieu Branch signed cooperation agreement.
27/09/2023

Agricultural Faculty, Bac Lieu University organized a Seminar "The needs of the Aquacultural industry - Opportunities and business situation in the current context"

Agricultural Faculty, Bac Lieu University organized a Seminar "The needs of the Aquacultural industry - Opportunities and business situation in the current context"
27/09/2023

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng hệ thống quản lý đề tài, sáng kiến, giáo trình và lý lịch khoa học tại trường Đại học Bạc Liêu”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng hệ thống quản lý đề tài, sáng kiến, giáo trình và lý lịch khoa học tại trường Đại học Bạc Liêu”
04/08/2023

Thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học Ngành Công nghệ số

Thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học Ngành Công nghệ số
25/07/2023

Thẩm định chương trình đào tạo Ngành Chăn nuôi - Thú y trình độ Đại học

Thẩm định chương trình đào tạo Ngành Chăn nuôi - Thú y trình độ Đại học
07/07/2023

Thẩm định chương trình đào tạo Ngành Bảo vệ môi trường thủy sản trình độ Đại học

Thẩm định chương trình đào tạo Ngành Bảo vệ môi trường thủy sản trình độ Đại học
04/07/2023

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xác định quy trình thực hiện tiêu bản và mô tả cơ thể học bộ xương cá Sấu nước ngọt (Crocodylus siamensis)”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xác định quy trình thực hiện tiêu bản và mô tả cơ thể học bộ xương cá Sấu nước ngọt (Crocodylus siamensis)”
05/07/2023

Thẩm định chương trình đào tạo Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành

Thẩm định chương trình đào tạo Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành
09/06/2023

Biên soạn, lựa chọn, thẩm định và duyệt giáo trình năm học 2023-2024

Biên soạn, lựa chọn, thẩm định và duyệt giáo trình năm học 2023-2024
08/06/2023

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Bạc Liêu.”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Bạc Liêu.”
08/06/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Giải pháp bảo đảm quyền học tập của trẻ em khuyết tật - thực tiễn tại tỉnh Bạc Liêu.”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Giải pháp bảo đảm quyền học tập của trẻ em khuyết tật - thực tiễn tại tỉnh Bạc Liêu.”
02/06/2023

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Giải pháp ứng dụng giá trị văn hoá Phật giáo Việt Nam trong an định tinh thần người dân Bạc Liêu trước bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Giải pháp ứng dụng giá trị văn hoá Phật giáo Việt Nam trong an định tinh thần người dân Bạc Liêu trước bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay”
16/05/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Ứng dụng ảnh viễn thám radar Sentinel-1 đa thời gian trong giám sát các dự án điện gió khu vực ven biển tỉnh Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Ứng dụng ảnh viễn thám radar Sentinel-1 đa thời gian trong giám sát các dự án điện gió khu vực ven biển tỉnh Bạc Liêu”
17/04/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi cá Trê Vàng (Clarias macrocephalus) trong giai tại Trường Đại học Bạc Liêu.”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi cá Trê Vàng (Clarias macrocephalus) trong giai tại Trường Đại học Bạc Liêu.”
22/03/2023